Glaser Island KG 2904, Beaverstone Bay Killarney, ON POM 2AO